26 października 2014

Senat zgodził się na ratyfikację Konwencji o ochronie dzieci


Niezwykle ważne informacje dotarły w tym tygodniu do nas z Warszawy. Senat jednogłośnie zgodził się na ratyfikację Konwencji z Lanzarote - konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym. Obecnie konwencja została ratyfikowana przez 32 państwa, w tym 19 państw UE.
Ratyfikacja Konwencji ma na celu ustanowienie międzynarodowych standardów i współpracy w zakresie przeciwdziałania i zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci oraz zmierza do ochrony praw dzieci będących ofiarami przestępstw na tle seksualnym. Dokument wprowadza m.in. jednolitą definicję wykorzystywania seksualnego, dziecięcej prostytucji i pornografii dziecięcej, nakłada także obowiązek ochrony przed groomingiem - działaniami podejmowanymi w celu zaprzyjaźnienia się i nawiązania więzi emocjonalnej z dzieckiem, aby zmniejszyć jego opory i później je seksualnie wykorzystać. 
Co ważne, konwencja kładzie nacisk na edukację dzieci na temat ryzyka i ochrony przed molestowaniem, a także wprowadza obowiązek szkoleń osób pracujących z dziećmi, aby każdy potrafił rozpoznać niepokojące sygnały.