12 lipca 2016

Podsumowanie kontroli Najwyższej Izby Kontroli.


W związku w przeprowadzoną kontrolą numer P/16/070 – Przeciwdziałanie e-uzależnieniu dzieci i młodzieży przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Łodzi przesyłamy w załączeniu Wystąpienie Pokontrolne. Kontrola NIK potwierdziła, że w działalności Fundacji EduKABE nie ma żadnych  nieprawidłowości, a w związku z tym Najwyższa Izba Kontroli odstąpiła od formułowania wniosków pokontrolnych. 
Należy zaznaczyć, że kontrola nie dotyczyła bezpośrednio Fundacji EduKABE, ale była to ogólnopolska kontrola programów profilaktycznych związanych z cyberprzemocą oraz e-uzależnieniami.