26 września 2016

Program PAJACYK


Nazwa i adres placówki
Liczba dzieci objętych dożywianiem
Zespół Szkół Specjalnych nr 5 im. Marii Konopnickiej
ul. K. Pułaskiego 32
95 - 200 Pabianice

 29
Szkoła Podstawowa Nr 143
ul. Kuźnicka 12
93-459 Łódź

10
Szkoła Podstawowa nr 152
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54
90-559 Łódź

10
Publiczne Gimnazjum nr 24 im. gen. Józefa Wybickiego,
ul. Żeromskiego 26
90-737 Łódź

12

Od września 2016 roku Fundacja EduKABE rozpoczęła współpracę z Polską Akcją Humanitarną w ramach programu dożywiania dzieci PAJACYK. Przedstawiamy zestawienie szkół objętych wsparciem oraz liczbę dzieci objętych dożywianiem :-) W tym roku szkolnym codziennie ciepły posiłek otrzyma w województwie łódzkim 71 dzieci.Odpowiedź Rzecznika Praw Dziecka


Przedstawiamy odpowiedź Rzecznika Praw Dziecka na oficjalne stanowisko Fundacji EduKABE w sprawie artykułu profesora Zbigniewa Stawrowskiego opublikowanego w piątkowym dodatku do "Rzeczpospolitej" "Plus i minus" z dnia 16.09.2016 r. Nasze stanowisko zostało przesłane do Redaktora naczelnego dziennika "Rzeczpospolita"oraz do wiadomości Rzecznika Praw Dziecka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. 

19 września 2016

Informacja o projekcie "Już wiem co zrobić"


Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą 
 
Szanowni Państwo,

dziękujemy za duże zainteresowanie projektem. Z przyjemnością ogłaszamy, że do projektu zostały zakwalifikowane dwie szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 10 oraz Szkoła Podstawowa Nr 143 w Łodzi :-) GRATULUJEMY !!!
 
Projekt finansowany jest przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
REALIZACJA WARSZTATÓW JEST PRZEWIDZIANA W OKRESIE WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2016.Każda przemoc jest złem!!!Fundacja EduKABE wysłała dzisiaj oficjalne stanowisko w sprawie artykułu profesora Zbigniewa Stawrowskiego opublikowanego w piątkowym dodatku do "Rzeczpospolitej" "Plus i minus" z dnia 16.09.2016 r. Nasze stanowisko zostało przesłane do Redaktora naczelnego dziennika "Rzeczpospolita"oraz do wiadomości Rzecznika Praw Dziecka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Wyrażamy swój sprzeciw i głębokie zaniepokojenie, iż w gazecie opiniotwórczej, wydawanej dużym nakładem, dopuszcza się do publikacji tekst usprawiedliwiający wymierzanie kar cielesnych dzieciom, które to kary są prawnie zakazane.
Stanowi o tym Konwencja o prawach dziecka ONZ - artykuł 19, który mówi, że dziecko ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej. Ponadto dzieci przed przemocą, chroni również polskie prawo. W 2010 roku wprowadzono do kodeksu zapis: „osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych”. Na gruncie przedstawionego przepisu każdy „klaps” stanowi naruszenie kodeksu i może stanowić przesłankę zawiadomienie sądu rodzinnego.
Nasze doświadczenie zawodowe i wieloletnia praca z dziećmi, rodzinami i specjalistami jednoznacznie pokazuje, że można wyznaczać dziecku granice kierując się zasadami i normami opartymi na szacunku, dialogu i pozbawionymi wszelkich formom przemocy, w tym także „klapsa”.
Oczekujemy w przyszłości artykułów opartych na rzetelnej wiedzy popartych obowiązującym prawem, a nie stojących w sprzeczności do niego.

15 września 2016

Profilaktyka ciąż wśród nastolatek – nowa edycja zajęć


Z nowym początkiem roku, zapraszamy do udziału w projekcie „Profilaktyka ciąż…”, który jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej, wychowawców i rodziców. Fundacja EduKABE jest partnerem projektu.
Projekt realizowany w latach 2016-2018 obejmuje:
1) cykl 10 – godzinnych warsztatów dla młodzieży,
2) Szkolenia dla wychowawców, nauczycieli, pedagogów,
3) Spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi,
4) Spotkania w gabinetach ginekologicznych i urologicznych,
5) Indywidualne konsultacje dla szkół (specjalistyczne poradnictwo),
6) Dyżury internetowe (specjalistyczne poradnictwo).
Udział w projekcie jest dobrowolny, a w przypadku warsztatów dla młodzieży wymaga pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego. Terminy spotkań ustalane są indywidualnie z osobami reprezentującymi placówkę oświatową/wychowawczą.
Wszelkich informacji udziela: Anna Jurek, edukatorka i wiceprezeska Zarządu Fundacji Spunk. Zachęcamy do kontaktu mailowego: fundacja@spunk.pl lub telefonicznego: 661 143 076.

12 września 2016

Wyniki rekrutacji do projektu "Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą"


 

Szanowni Państwo,

EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań informuje, że do projektu "Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą" zakwalifikowano następujące szkoły podstawowe z Łodzi:

  • Szkoła Podstawowa Nr 10 im. W. Broniewskiego, ul. Przybyszewskiego 15/21 Łódź
  • Szkoła Podstawowa Nr 143, ul. Kuźnicka 12 Łódź

 Podobny obraz

2 września 2016

Zaproszenie do udziału w projekcie "Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą"

Zapraszamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego do projektu:


Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą

Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny umożliwiającej prowadzenie dialogu pomiędzy dziećmi i nauczycielami na temat zagrożeń z jakimi mogą się one spotkać i ustalenia sposobów reagowania na nie.

Główny cel realizowany jest w ramach działań skierowanych do dzieci (uczniów Szkół Podstawowych w Łodzi), a także ich nauczycieli.
Celem działań związanych z edukacją dzieci jest przekazanie im wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą.

Integralną częścią zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci są warsztaty dla nauczycieli, celem których jest:
• Podniesienie świadomości nauczycieli na temat zagrożeń z jakimi dziecko może mieć kontakt.
• Poprawa stanu wiedzy i umiejętności nauczycieli z zakresu edukacji prawnej i różnych aspektów związanych z bezpieczeństwem dzieci.
• Rozwijanie umiejętności rozmowy z dzieckiem dotyczącej bezpieczeństwa w trudnych sytuacjach.
• Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie ochrony przez krzywdzeniem.

Zajęcia prowadzone będą przy wykorzystaniu różnych metod pracy: aktywne formy prowadzenia zajęć (ćwiczenia w parach, w podgrupach, odgrywanie scenek, wypowiedzi na forum grupy, burze mózgów), prace domowe i wykorzystywanie osobistych doświadczeń podczas ćwiczeń.
Do realizacji zamierzonych działań posłuży program Fundacji Dzieci Niczyje „Już wiem co zrobić” .

Projekt przewiduje objęcie wsparciem 2 szkół po 4 grupy każda.
Zajęcia są przewidziane dla 4 grup z każdej szkoły (klas I-III) - 5 spotkań x 2 godziny dydaktyczne dla każdej grupy.
5 warsztatów po 2 godziny dydaktyczne dla każdej zgłoszonej klasy.
1 warsztat dla nauczycieli x 3 godziny dydaktyczne.


Formularz jest dostępny pod adresem: https://goo.gl/forms/L4wtUIm3fhMNxl2M2 

Projekt finansowany jest przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

REALIZACJA WARSZTATÓW JEST PRZEWIDZIANA W OKRESIE WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2016.


Fundacja EduKABE ma bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, co potwierdzają dotychczas otrzymane rekomendacje od szkół.

Regulamin rekrutacji

Zaproszenie do bezpłatnego projektu "DYLEM@TY" dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych.


EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań prowadzi rekrutację łódzkich szkół podstawowych do bezpłatnego projektu profilaktyczno-edukacyjnego „DYLEM@TY” skierowanego do dzieci z klas IV-VI z zakresu zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu.

Warsztat dla dzieci przewidziany jest w wymiarze 2 godzin dydaktycznych dla każdej klasy.
Przewidziane jest również szkolenie dla nauczycieli w wymiarze 2 godzin dydaktycznych.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Zajęcia będą odbywały się w miesiącach wrzesień - grudzień 2016 r.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/OrZY8qBZDAd8gA6H2   do poniedziałku 12.09.2016 r.

Regulamin rekrutacji 

Projekt DYLEM@TY finansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz ze środków  The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.1 września 2016

Dylematy

Projekt Dylematy finansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą.

Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny umożliwiającej prowadzenie dialogu pomiędzy dziećmi i nauczycielami na temat zagrożeń z jakimi mogą się one spotkać i ustalenia sposobów reagowania na nie.

Projekt finansowany jest przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Zaproszenie do bezpłatnego projektu "Dylematy" dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych.
EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań prowadzi rekrutację łódzkich szkół podstawowych do bezpłatnego projektu profilaktyczno-edukacyjnego „Dylematy" skierowanego do dzieci z klas IV-VI z zakresu zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu.

Warsztat dla dzieci przewidziany jest w wymiarze 2 godzin dydaktycznych dla każdej klasy.
Przewidziane jest również szkolenie dla nauczycieli w wymiarze 2 godzin dydaktycznych.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Zajęcia będą odbywały się w miesiącach wrzesień 2016 r. - luty 2017 r.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/OrZY8qBZDAd8gA6H2   do poniedziałku 12.09.2016 r.

Projekt Dylematy finansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.