19 września 2016

Każda przemoc jest złem!!!Fundacja EduKABE wysłała dzisiaj oficjalne stanowisko w sprawie artykułu profesora Zbigniewa Stawrowskiego opublikowanego w piątkowym dodatku do "Rzeczpospolitej" "Plus i minus" z dnia 16.09.2016 r. Nasze stanowisko zostało przesłane do Redaktora naczelnego dziennika "Rzeczpospolita"oraz do wiadomości Rzecznika Praw Dziecka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Wyrażamy swój sprzeciw i głębokie zaniepokojenie, iż w gazecie opiniotwórczej, wydawanej dużym nakładem, dopuszcza się do publikacji tekst usprawiedliwiający wymierzanie kar cielesnych dzieciom, które to kary są prawnie zakazane.
Stanowi o tym Konwencja o prawach dziecka ONZ - artykuł 19, który mówi, że dziecko ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej. Ponadto dzieci przed przemocą, chroni również polskie prawo. W 2010 roku wprowadzono do kodeksu zapis: „osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych”. Na gruncie przedstawionego przepisu każdy „klaps” stanowi naruszenie kodeksu i może stanowić przesłankę zawiadomienie sądu rodzinnego.
Nasze doświadczenie zawodowe i wieloletnia praca z dziećmi, rodzinami i specjalistami jednoznacznie pokazuje, że można wyznaczać dziecku granice kierując się zasadami i normami opartymi na szacunku, dialogu i pozbawionymi wszelkich formom przemocy, w tym także „klapsa”.
Oczekujemy w przyszłości artykułów opartych na rzetelnej wiedzy popartych obowiązującym prawem, a nie stojących w sprzeczności do niego.