3 listopada 2021

 

" Młodzież dla Łodzi - Szkolny Budżet Deliberacyjny"

 W ramach projektu uczniowie i uczennice oraz przedstawicielek/i społeczności szkolnych z 16 szkół będą decydować o tym w jaki sposób wydać 4000 zł na szkołę, tak aby wprowadzić zmiany, na których wszystkim najbardziej zależy. Uczestnicy i uczestniczki projektu zostaną zapoznani z ideą deliberacji rozumianej jako tworzenie wspólnej przestrzeni do dialogu na temat potrzeb, problemów i możliwych rozwiązań ważnych dla danej szkoły i jej lokalnej społeczności. Dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie, dzieci i młodzież zyskają możliwość współdecydowania o sprawach ważnych dla swojej szkoły i jej otoczenia.

-----------------------------------------------------------------------

Projekt jest realizowany w ramach programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, prowadzonego przez konsorcjum w składzie: Fundacja im. Stefana Batorego (lider konsorcjum), Fundacja Stocznia i Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie Porozumienia w sprawie Realizacji Programu zawartego między Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli.

-----------------------------------------------------------------------  

Startuje rekrutacja łódzkich placówek oświatowych (szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe) do projektu realizującego szkolne budżety deliberacyjne.
Zgłoszenia szkół poprzez wypełnienie formularza do 15 listopada 2021 r.
Link do formularza:
https://forms.gle/ZJD4fif53XZoPe1EA

----------------------------------------------------------------------- 

O projekcie:

 

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem materiałów projektowych i podejmowane są działania rekrutacyjne. Na ich podstawie chcemy wyłonić 16 placówek, które rozpoczną bezpośrednie działania projektowe. Na pierwszym etapie rekrutacji, osoby zainteresowane ideą projektu, wypełniają formularz rekrutacyjny. W nim, oprócz podstawowych danych, prosimy aby osoby zgłaszające placówkę, odpowiedziały na dwa pytania. Treść zamieszczonej odpowiedzi, będzie miała znaczenie w procesie wyłonienia placówek do projektu. W pierwszym pytaniu, prosimy o wskazanie powodów, dla których placówka chce wziąć udział w projekcie i jakie cele, dzięki udziałowi w projekcie, chce osiągnąć?  Następnie prosimy aby wykazać czy i jakie działania na rzecz społeczności szkolnej były podejmowane do tej pory przez Uczniów/Uczennice?  

 

Na drugim etapie rekrutacyjnym, po zapoznaniu się z nadesłanymi zgłoszeniami, wyłonimy placówki, z którymi spotkamy się on-line. Podczas spotkań, będziemy dopytywać o charakter inicjatyw podejmowanych przez i dla Uczennic i Uczniów. Podczas tych rozmów, będziemy chcieli się dowiedzieć: jak poszczególni Uczestnicy projektu widzą siebie w realizacji tego działania. Chcemy dowiedzieć się, nie o samym „gotowym projekcie” – bo to proces deliberacyjny (czyli proces, który należy rozumieć jako  rozważanie czegoś /  naradzania się nad czymś), ma doprowadzić społeczność szkolną do wskazania obszaru w którym na późniejszym etapie, będą podjęte działania.  

Zatem, nie sam gotowy projekt będzie w procesie rekrutacyjnym istotny – lecz, informacje kto i jak zostanie zaangażowany w proces współtworzenia pomysłu. Tu nie zależy nam na profesjonalnym podejściu – bo to będziemy rozwijać podczas organizowanych warsztatów i wsparciu facylitatorów, lecz na ukazaniu, że dorośli są w stanie stworzyć nie tylko przestrzeń i usłyszeć potrzeby Dzieci i  Młodzieży, ale również włączyć się w działania zmierzające do realizacji działań, pozwalających na realizację celów.  

Po rozmowach on-line, wyłonimy ostateczną liczbę placówek (16), do działań projektowych. 

----------------------------------------------------------------

Szkoły zakwalifikowane do projektu wyznaczają Szkoln_e  /_ych Opiekunki / Opiekunów Budżetu (SOB)- 1 os.z  każdej szkoły. Osoby te, będą odpowiedzialne za kontakt z Fundacją a także ,koordynację działań wewnątrz szkoły, w szczególności współpracę z facylitator(k)ami oraz prowadzenie działań  informacyjnych i szkoleń skierowanych do społeczności szkolnej (innych nauczycielek/i,Rady Rodziców).

Będą również zorganizowane spotkania inauguracyjne: jedno spotkanie dla szkół podstawowych i jedno dla ponadpodstawowych. Celem spotkań będzie m.in. networking między szkołami, które będą uczestniczyć wspólnie w tym projekcie. Na dalszym etapie, będziemy przeprowadzać warsztaty dla Szkolnych Opiekunek i Opiekunów Budżetu  

- przygotowując ich do podejmowanych działań, wykorzystując proces defibracyjny – jako podstawową formę aktywności.  

W dalszej kolejności, zostaną podjęte bezpośrednie działania, zmierzające do wprowadzenia Budżetu na teren szkoły. Tu zacznie się proces budowania pomysłu i dalszych prac na projektem Społeczności Szkolnej. Celem tych działań będzie zbudowanie w szkole autentycznej przestrzeni do dyskusji i danie uczniom realnego narzędzia do zmiany otaczającej ich rzeczywistości, nie tylko szkolnej, ale również jej otoczenia. Planujemy, aby zaangażowanie uczniów/uczennic, nauczycielek/nauczycieli, dyrektorek/dyrektorów, rodziców z RR ukazało realną dyskusję nad potrzebami ich placówek oraz  najbliższego otoczenia oraz w decydowanie o przeznaczeniu 4 tys. zł (na szkołę). Szkolny Opiekun(ka) Budżetu przy zaangażowaniu facylitatora/ki będzie prowadził proces SBD w  danej szkole (przyjęty model wynika z konieczności rozwijania kapitału społecznego w szkołach oraz minimalizacji kosztów, tak by działanie możliwe było do skalowania w przyszłości). Ze względu na różnorodność szkół, będziemy dostosowywać liczbę godzin facylitacji do zapotrzebowania, przy czym w każdej szkole będzie 1 główna osoba odpowiedzialna za facylitację. W przeciwieństwie do typowych procesów BO, naszym celem jest wsparcie społeczności szkolnych we wdrażaniu pomysłów, które zyskały aprobatę uczniów i uczennic w procesie deliberacyjnym, tak by czuli się oni związani ze zmianami zachodzącymi w ich otoczeniu. Będzie to się odbywało przy wsparciu  facylitatorskim na wiosnę, przed zakończeniem roku szkolnego. W ramach działań rzeczniczych, pod koniec projektu, planowana jest organizacja spotkania Fundacji EduKABE z UMŁ w celu przedstawienia kluczowym urzędnikom efektów projektu wraz z omówieniem wyników ewaluacji oraz możliwości dalszego rozwoju SBD w Łodzi w oparciu o doświadczenie EduKABE z realizacji projektu. W trakcie spotkania przedstawimy również postulat wpisania SBD do aktów prawa miejscowego (zarządzenie/uchwała RM). Finalnie, zostanie również zorganizowana Ogólnopolska otwarta konferencja online, w trakcie której opowiemy wszystkim  zainteresowanym o doświadczeniach wynikających z projektu. W ramach działania projektowego, będzie można również zobaczyć kampanię społeczną “Głos młodzieży się liczy!”, skierowanej go mieszkanek i mieszkańców Łodzi, w szczególności uczniów i uczennic łódzkich szkół.  

 

Planowana data rozpoczęcia 2021-10-01 - Planowana data zakończenia 2022-12-31 

Przygotowanie materiałów dla projektu10-12.2021Rekrutacja szkół10-11.2021

Przygotowanie Szkolnych Opiekunek/ów Budżetu01.2022

Prowadzenie Szkolnego Budżetu Deliberacyjnego i wdrażanie wybranych pomysłów02-06.2022 

Ewaluacja, opracowanie materiałów podsumowujących, kontynuacja06-12.2022 

-----------------------------------------------------------------------  

aktywniobywatele.org.pl 

Łódź.pl - Nr59_3listopada, s.10 


 

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.